ในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะนี…